1. Hong, Z.*, Liu, B.*, Cai, J.*, Zhang, X., Hu, Y., Wang, Z. D., & Xue, Z. (2018). PHYSICAL REVIEW A 97 , 022332 ( 2018 ) Implementing universal nonadiabatic holonomic quantum gates with transmons, 22332, 4–9.
  2. Zheng-Hang Sun*, Jia-Qi Cai*, Qi-Cheng Tang, Yong Hu, Heng Fan, (2018) arXiv: 1811.11191, Out-of-time-order correlation functions as indicators of quantum phase transitions in the Rabi and Dicke model. https://arxiv.org/abs/1811.11191
  3. Jia-Qi Cai*, Zheng-Yuan Xue, Ming Gong, Guang-Can Guo, Yong Hu, (2018) arXiv: 1812.02610, Non-Hermitian topological microwave photonics with synthetic non-Abelian gauges. https://arxiv.org/abs/1812.02610

 

en_USEnglish